SK | HU

Gyula Borsányi

Vážení Tešedíkovčania ! Milí spoluobčania!

Prežívame prvý deň roku 2018. Pri tejto sviatočnej príležitosti Vás všetkých v mene našej obecnej samosprávy, ako i v mene svojom, veľkou úctou a srdečne vítam.

Každá rozlúčka s uplynulým rokom je spojená s bilancovaním a rekapituláciou toho, čo sme prežili. Uvažujeme, čo sa nám podarilo uskutočniť z našich plánov, či už pracovnej, rodinnej alebo osobnej. Automaticky si dávame aj nové predsavzatia. Máme svoje sny a túžby, ktoré sú veľmi dôležité pre napredovanie a rozvoj každého človeka.

Zázrak ľudskej bytosti spočíva v tom, že každý človek má iný pohľad na okolitý svet. Každý z nás má inú osobnosť, uprednostňuje iné hodnoty, má rôznorodé túžby a sny. Všetkých nás však spája túžba po lepšom zajtrajšku a lepšie životné podmienky. Neustále si usilujeme vytvoriť existenciu a chceme žiť šťastne v kruhu svojich najbližších.

Ale v našom spoločenstve – vo veľkej rodine Tešedíkovčanov, každý z nás musí priložiť ruku k dielu a práci, aby bolo naše spoločné spolunažívanie v našej krásnej obci čo najlepšie, aby sa naše predsavzatia, túžby a sny mohli byť splnené.

Uznávam, nie je to jednoduchá práca, ale my Tešedíkovčania máme na to osvedčený recept. Ako je láska, dobré medziľudské vzťahy, tolerancia, odpustenie, dôvera, viera v dobro a radosť zo všetkého pekného, čo nám život prináša.

Osobne si myslím, že z tohto hľadiska sa nemôžeme sťažovať. V našej obci  máme celý rad skvelých, výnimočných a obetavých ľudí, ktorí už mnohokrát dokázali, že im práca v záujme obce a nášho spoločenstva nie je ľahostajná. Bez ich pomoci a podpory by sme len ťažko  prekonávali prekážky, ktoré nám život občas kladie do cesty. Jedine len takouto spoločnou prácou a spoločným záujmom bude  naša obec prekvitať.

Prajem si, aby sa aj v roku 2018 naša obec posúvala v nastúpenej ceste, aby sme si na konci roka mohli povedať, že sme urobili všetko to, čo sme pre jej rozvoj mohli urobiť, a že sme urobili všetko pre život a blahobyt našich občanov.

Milí Tešedíkovčania! Milí spoluobčania!

Dovoľte mi vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým tým, ktorí v roku 2017 poctivo pracovali na rozvoji našej obce. Poďakovanie za úspešný rok patrí poslancom obecného zastupiteľstva, všetkým zamestnancom obecného úradu, zamestnancom materských škôl, domu sociálnych služieb, ako i zamestnancom základných škôl. Ďakujem za ich prácu v prospech obce a jej obyvateľov.

Chcem sa poďakovať všetkým občanom obce, ktorí pracovali v našich spoločenských organizáciách, občianskych združeniach, v kultúrnych spolkoch a podporovali aktivity obce na všetkých úrovniach spoločenského, kultúrneho a športového diania.

Ďakujem aj za podporu cirkevných spoločenstiev,  za šľachetnú pomoc a podporu súkromných podnikateľov.

Záverom mi dovoľte v roku  2018 v mene obecnej samosprávy, ako i v mene svojom popriať pevné zdravie, šťastie, lásku a božie požehnanie.

Pokoj v rodinách, veľa pracovných a osobných úspechov.

Mojím želaním je, aby naša obec bola aj v roku 2018 spoločenstvom pokoja, vzájomného porozumenia, aby bola pre nás stabilným miestom pre život a prácu.

Nech   Boh žehná Tešedíkovo a jej obyvateľov !

                                             Gyula Borsányi – starosta obce

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo

Dôležité kontakty:

Obecný úrad Tešedíkovo:
       
Tel.: +421 31 7795411
        Fax: +421 31 7795225
        E-Mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

Dom kultúry Tešedíkovo:
       
Tel.:  +421 31 7795314
        Mob.:+421 905 451015

Lekár:
       
MUDr. Ján Slyško
        Tel.: +421 31 7795244

Detský lekár:
       
MUDr. Gabriel Tóth
        Tel.: +421 31 7795344

Zubná ambulancia:
       
MUDr. Danuška Czaková
        Tel.: +421 31 7795241

Rímsko-katolícky úrad:
       
Tel.: +421 31 7795220

Evanjelický úrad Diakovce:
       
Tel.: +421 31 7712029

Pošta:
       
Tel.: +421 31 7795375
 

Všetky práva vyhradené. Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Tešedíkovo.

Pocitadlo.sk

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo