SK | HU

Oznam o voľnom pracovnom mieste na miesto učiteľky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Tešedíkove

Obec Tešedíkovo prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie (MŠ s vjm) s nástupom od 2. januára 2019. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.).

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný životopis
• doklady o ukončenom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných                                                                           

   údajov.
Požadované doklady doručte do 30.11.2018 na adresu: Obec Tešedíkovo, Obecný úrad,          č. 860, 925 82  Tešedíkovo.

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo