SK | HU

Povinnosť zverejnenia výšky nájomného za rok 2018

 

Každý nájomca, t.j. každý kto užíva poľnohospodársku pôdu na základe nájomnej zmluvy alebo nájomného vzťahu má povinnosť do 31.1.2019 poskytnúť sumárne údaje z evidencie nájomného za rok 2018 v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie na formulári uvedenom v prílohe č. 3 k Vyhláške MPRV SR č. 172/2018.  Tento formulár nájdu na stránke Ministerstva pôdohospodárstva:

 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=22&navID2=22&sID=23&id=13758

alebo tu

 

Je to nová povinnosť podľa zákona 504/2003, kedy prvýkrát sa údaje za rok 2018 musia doručiť na okresné úrady do 31.1.2019.

Údaje z formulárov budú následne použité na stanovenie obvyklej výšky nájomného pre každé katastrálne územie v SR postupom podľa §5 vyhlášky MPRV SR 172/2018 v spojení s §1 ods.3 zákona 504/2003

Sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok môžu nájomcovia zasielať  v tabuľkovej forme v listinnej podobe na adresu:

OKRESNÝ  ÚRAD  ŠAĽA

POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Hlavná 2/1,  927 01  Šaľa 

alebo v elektronickej podobe na adresu: marcela.mlcuchova@minv.sk

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo