SK | HU

Dom sociálnych služieb


Prevádzkovateľ:  Obecný úrad, Tešedíkovov zastúpení starostom obce Gyula BorsányimDomov
Obec Tešedíkovo, č. 860, 925 82  Tešedíkovo, IČO: 00306215

Adresa:  DSS - Tešedíkovo, Čerešňový rad č. 1282
 
Kontakt:  Udvarosová Viera – t.č.: 031 77 95 206
 
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Domov sociálnych služieb je viacúčelové zariadenie, v ktorom sa poskytuje sociálna služba pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ktroré dovŕšili dôchodkový vek.
 
Podmienky:  Posúdenie zdravotného stavu klienta posudkovým lekárom na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.445/1991 Zb o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Budova je majetkom obce, náklady spojené s prevádzkovaním budovy zabezpečuje Obecný úrad Tešedíkovo.
DSS Tešedíkovo má kapacitu 18 obyvateľov s celoročným pobytom v deviatich dvojlôžkových izbách.

Pre zabezpečenie nevyhnutnej sociálnej služby v zariadení pracujú:

zdravotné sestry:Domov
Udvarosová Viera
Borsányiová Monika
Vargová Anna    
 
opatrovateľky:
Vidmanová Žofia
Szabová Katarína
Pásztorová Alžbeta
 
sanitárka:
Szutyányiová Rozália

upratovačka:
Vašová Helena
 
2 kuchárky:
Lelovicsová Melinda
Horváthová Tímea
 
údržbár:
Wittemberger Ľudovít
 
pomocná sila:
Sáfárová Zuzana
 
V zariadení máme klientov, ktorých zdravotný stav vyžaduje dlhodobo pravidelnú pomoc druhej osoby, pri hlavných životných úkonoch.
 
Poskytovaná služba:
komplexná sociálna služba
komunikácia s klientom a jeho príbuznými
zdravotná služba (podávanie liekov, lekárska vizita)
poradenská služba (základná)
podávanie stravy
varenie
upratovanie
pranie a žehlenie
celkový kúpeľ
starostlivosť o posteľnú a osobnú bielizeň
 
V budove DSS sa nachádza vývarovňa, kde sa varí aj pre dôchodcov z obce. Našim cieľom je poskytovať sociálnu službu na najlepšej úrovni a zabezpečiť spolunažívanie klientov v duchu dobrých mravov.

 

DSS Tešedíkovo