SK | HU

MŠ s VJS

Adresa: Sídlisko Budúcnosť č 325, 925 82 TešedíkovoŠkôlka
Telefón: 031 77 95 353
Fax: 031 77 95 334
Riaditeľ: Silvia Vargová
Vedúca školskej jedálne: Rozália Csongárová
Vyučovací jazyk: slovenský

Základné údaje:

Prevádzka MŠ: MŠ poskytuje celodenný pobyt alebo poldenný pobyt detí. MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch a to od 6,30 - 16,30hod. Prevádzka je každoročne prerokovaná s rodičmi na prvom rodičovskom združení, na prvom zasadnutí Rady školy a odsúhlasuje ju zriaďovateľ, ktorým je Obecný úrad Tešedíkovo.

Konzultačné hodiny riaditeľky:

párny týždeň: 12,00- 13,00 hod. (streda)                       
nepárny týždeň: 14,30-15,30 hod. (streda)

Materská škola          Materská škola

Materská škola          Materská škola

Materská škola          Materská škola