SK | HU

Demografia

Veľkosť obce významne ovplyvňuje jej základnú charakteristiku, ľudský potenciál a smerovanie rozvoja obce. Obec Tešedíkovo s počtom obyvateľov 3 764 z roku 2008 sa radí medzi väčšie obce na Slovensku. Veľkosť obce vytvára relatívne dobré podmienky pre rozvoj obce. Ekonomický rozvoj je základom a nutným predpokladom rozvoja v ostatných oblastiach, napríklad rozvoj občianskej infraštruktúry, zvyšovanie kvality života obyvateľov obce a zlepšovanie životného prostredia.

Poloha obce zabezpečuje jej obyvateľom kvalitnú školskú, sociálnu, technickú a dopravnú infraštruktúru. Dobrá infraštruktúra zabezpečuje aj podmienky pre migráciu obyvateľov do obce, ktorí sú spravidla zamestnaní v mestských sídlach, avšak uprednostňujú kvalitu vidieckeho prostredia a ním poskytovaných možností vyžitia. Migrácia je do značnej miery ovplyvňovaná predovšetkým možnosťou získania bývania a zamestnania. Z toho dôvodu môže byť migrácia ovplyvňovaná realizáciou programov ekonomického rozvoja a súčasne vytváraním vhodných podmienok pre bývanie v obci.

Početnosť obyvateľstva v priestore je dôležitým faktorom rozvoja, lebo vytvára silnejšie trhové pole pre firmy ako aj ponuku práce. Rozmiestňovanie obyvateľstva a rozmiestňovanie ekonomických aktivít, sú navzájom prepojené a podmieňujúce sa procesy. Firmy priťahujú pracovné sily a ich odvetvová štruktúra ovplyvňuje kvalitu t.j. vzdelanostnú úroveň a vekovú štruktúru.

Podľa posledného sčítania obyvateľov, bytov a domov, ktoré v roku 2008 zrealizoval Štatistický úrad Slovenskej republiky, obec Tešedíkovo evidovala spolu 3 764 obyvateľov (stav k začiatku roka), z toho 1 823 mužov (48,43 %) a 1 941 (51,57 %).

Demografia   (31.12.2008)

Ukazovateľ

Hodnota

Počet obyvateľov k 31.12. spolu

3764

  muži

1823

  ženy

1941

Predproduktívny vek (0-14) spolu

485

Produktívny vek (15-54) ženy

1100

Produktívny vek (15-59) muži

1248

Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu

931

Počet sobášov

14

Počet rozvodov

13

Počet živonarodených spolu

33

  muži

18

  ženy

15

Počet zomretých spolu

46

  muži

26

  ženy

20

Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu

51

  muži

25

  ženy

26

Z hľadiska národnostného zloženia môžeme konštatovať, že obyvateľstvo je zväčša maďarskej národnosti. Na základe sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001 82,78 % obyvateľov (abs. 3063 obyv.) sú Maďari, Slováci sú zastúpení 16,00 % obyvateľov (abs. 592 obyv.), ostatné národnostné skupiny sú zastúpené iba minoritne.

Z hľadiska náboženského vyznania je štruktúra obyvateľstva jednotná. Až 86 % všetkých obyvateľov obce Tešedíkovo sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi.

Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001

Ukazovateľ

SĽDB 1991

SODB 2001

Obyvateľstvo spolu - počet

3 816

3 700

    muži - počet

1 851

1 797

    ženy - počet

1 965

1 903

Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %


14,28


16,00

Maďarská %

85,27

82,78

Rómska %

0,03

0,03

Rusínska %

0,00

0,00

Ukrajinská %

0,05

0,05

Česká %

0,26

0,11

Moravská %

0,03

0,00

Sliezská %

0,00

0,00

Nemecká %

0,00

0,00

Poľská %

0,00

0,00

Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %


83,52


87,11

Evanjelické %

7,55

6,54

Gréckokatolícke %

0,05

0,05

Pravoslávne %

0,00

0,00

Čs. Husitské %

0,00

0,00

Bez vyznania %

4,01

3,68

Ostatné %

0,03

0,05

Nezistené %

4,85

1,24

Osoby ekonomicky aktívne spolu

-

1 834

    muži

-

1 005

    ženy

-

 829

Pracujúci spolu

-

1 280

    muži

-

 744

    ženy

-

 536

Nezamestnaní spolu

-

 449

    muži

-

 255

    ženy

-

 194

Domy spolu

1 291

1 302

Trvale obývané domy spolu

1 203

1 129