SK | HU

Matrika

Matrika - Alžbeta BÁNOVÁ

Tel:  031 7795411
mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

- zapisuje matričné udalosti do knihy narodení, manželstva a úmrtí
- pripravuje doklady na uzatvorenie manželstva(civilné, cirkevné, s cudzincom)
- vybavuje povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade (delegačka)
- vyhotovuje výpisy z knihy narodení, manželstva a úmrtí
- zasiela matričné doklady do zahraničia podľa osobitných predpisov
- vykonáva výmenu matrík s cudzinou v súlade s medzinárodnými zmluvami
- plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach iným orgánom
- vybavuje zápis ženského priezviska bez koncovky prechyľovania
- vybavuje meno v materinskom jazyku
- vybavuje oznámenie o prijatí pôvodného priezviska po rozvode manželstva
- vybavuje zápis detí narodených v cudzine, zápis uzavretia manželstva v cudzine, zápis úmrtia v cudzine do osobitnej matriky
-  vybavuje opravu rodného čísla CEPO
- vybavuje určenie otcovstva k nenarodenému dieťaťu súhlasným vyhlásením rodičov
- vybavuje zápis o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov
- vybavuje dodatočné záznamy do matriky – (rozvody, zmena mena a priezviska)
- vybavuje úmrtne listy a doklady súvisiace s tým
- usmerňuje vybavenie osvedčenia o štátnom občianstve SR
- osvedčuje listiny a podpisov
- vybavuje žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov
- vypracúva kúpno-predajné zmluvy medzi obcou a majiteľmi
- vyberá nájomné za nebytové priestory a za užívanie obecného majetku
- vyberá dane za užívanie verejného priestranstva, za automaty, za ubytovanie, za nevýherné hracie prístroje
- vybavuje úlohy obce vyplývajúce na úseku obrany štátu, civilnej obrany a krízového riadenia územnej vojenskej správy