SK | HU

Starosta obce

Starosta obce
Gyula Borsányi    Gyula Borsányi  bol zvolený na volebné obdobie 2015-2018 do funkcie starostu obce, ako kandidát SMK, vo svojej funkcii pokračuje už piate volebné obdobie.

 

-je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom

-je volený občanmi obce na 4 roky

-zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje uznesenia, ako aj všeobecné záväzné nariadenia obce

-zabezpečuje výkon obecnej správy

-zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám

-rozhoduje vo všetkých záležitostiach správy obce, ktoré nie sú vyhradené obecnému zastupiteľstvu

-pri štátoprávnych aktoch  používa štátne insígnie (uzavretie manželstva)

 

Bydlisko: Tešedíkovo 581
925 82 Tešedíkovo
Kontakty:
tel.: 031/ 77 95 225
mail: tesedikovo@tesedikovo.sk