SK | HU

Zástupca starostu

ING. GABRIEL JURÁStel.: 031/77 95 412
mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

- na návrh starostu ho volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie z radov svojich poslancov
- na základe poverenia zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti
- zabezpečuje plnenie rozpočtu obce
- zabezpečuje podklady na zasadnutia obecného zastupiteľstva
- spolupracuje s odbornými komisiami OZ
- vedie písomnú agendu investícií obce
- vybavuje sťažnosti obyvateľov
- zabezpečuje inventarizáciu majetku obce
- zabezpečuje školenia na úseku požiarnej ochrany, OBP, CO
- zabezpečuje služby obecného úradu – odpady, správa cintorína