SK | HU

Úradná tabuľa

Oznamy obecného úradu 

Súbory sú vo formáte Adobe PDF. K ich prezeraniu odporúčame použiť program Adobe Reader,  k stiahnutiu je na tomto odkaze. Súbor si uložte do počítača a následne ho otvorte v Adobe Reader k plnohodnotnému prezeraniu.


Dátum
vyloženia

     
Opakovaná dražba domu v Tešedíkove za polovičnú cenu 05.12.2019 stiahnuť
Oznámenie vybranej ponuky obchodnej verejnej súťaže 02.12.2019 stiahnuť
Oznámenie o upustení od dražby
23.11.2019 stiahnuť

Fyzické a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k týmto návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta v súlade s § 6 ods. 3/ a 4/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  do 10 dní odo dňa ich vyvesenia. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, najmä ak nie sú zdôvodnené. Vaše pripomienky k dole uvedeným návrhom všeobecne záväzných nariadení môžete poslať na adresu : Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, č. 860, 925 82  Tešedíkovo, alebo elektronickou formou na tesedikovo@tesedikovo.sk.

   
Návrh VZN č.2/2009 o daniach a odpade 20.11.2019 stiahnuť
Návrh VZN č.3/2019 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov 20.11.2019 stiahnuť
Návrh VZN č.4/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska obce Tešedíkovo 20.11.2019 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Kajosová Etela, VZP 11.11.2019 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Zorán Milutinovic - Dôvera z.p. 05.11.2019 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Tichomír Kovács - súdny exekútor 05.11.2019 stiahnuť
Zámer predaja hodného osobitného zreteľa 16.10.2019 stiahnuť
Oznámenie o verejnej dražbe - Byt č. 1, vchod 1, 1p. v bytovom dome so s.č.861 16.10.2019 stiahnuť
Obchodná verejná súťaž - predaj obecnej nehnuteľnosti, rodinný dom s príslušnými pozemkami 09.10.2019 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ- Beáta Šidová, zásielka z VZP 27.09.2019 stiahnuť
Zámer predaja hodného osobitného zreteľa 23.09.2019 stiahnuť
Zámer predaja hodného osobitného zreteľa 23.09.2019 stiahnuť
Výzva na predloženie ponuky-stavebné úpravy ulice Široká (Súbor si stiahnite a otvorte ho v Adobe Reader pre prístup ku všetkým priloženým dokumentom)                   
17.09.2019 stiahnuť
Návrh VZN č. 1/2019 o zriadení MŠ s VJM - Óvoda, Tešedíkovo 153 11.09.2019 stiahnuť
Obchodná verejná súťaž - predaj obecnej nehnuteľnosti 11.09.2019 stiahnuť
Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti - Nourus-Mäso s.r.o. 06.09.2019 stiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka nábytku a materiálnotechnického vybavenia
20.08.2019 stiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka technických pomôcok a hračiek
20.08.2019 stiahnuť
Verejná vyhláška o začatí územného konania 16.08.2019 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU- Jozef Mihok, zásielka z Centra logistického zabezpečenia administratívnych činností MV SR 12.08.2019 stiahnuť
Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti - Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu  07.08.2019 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU- Jozef Mihok, zásielka z Centra logistického zabezpečenia administratívnych činností MV SR 02.08.2019 stiahnuť
Opakovaná obchodná verejná súťaž - predaj obecnej nehnuteľnosti   31.07.2019 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Alexander Lelovič - zásielka z ÚVTOS a ÚVV 29.07.2019 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Alexander Lelovič - zásielka od JUDr. Rudolf Krutý, PhD.
 29.07.2019 stiahnuť
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Diakovce 10.07.2019 stiahnuť
Oznámenie zámeru predaja obecných nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže
10.07.2019 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Monika Petrová, EX 08.07.2019 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Attila Vermes, Dôvera ZP 28.06.2019 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Richard Nagy, Dôvera ZP 28.06.2019 stiahnuť
Zámer predaja nehnuteľnosti 20.06.2019 stiahnuť
Dodatok č.2  k VZN č.1/2017 o zápise do školy a stravovaní 13.06.2019 stiahnuť
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tešedíkovo na II.polrok 2019 28.05.2019 stiahnuť
Určenie odmeny za výkon funkcie zástupcu starostky 28.05.2019 stiahnuť
Návrh dodatku č.2 k VZN č.1/2017 o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania 27.05.2019 stiahnuť
Záverečný účet obce za rok 2018 22.05.2019 stiahnuť
Opakovaná dražba RD v Tešedíkove 12.05.2019 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Richard Nagy, Dôvera ZP 26.04.2019 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti na OÚ - voľby do EP 18.04.2019 stiahnuť
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Richard Nagy 12.04.2019 stiahnuť
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Attila Vermes 11.04.2019 stiahnuť
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja 09.04.2019 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Miroslav Jaseňák, EX + výzva 04.04.2019 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jozef Mihok, Okresný úrad Šaľa 04.04.2019 stiahnuť
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marta Billová, Beáta Šidová 25.03.2019 stiahnuť
Verejná vyhláška o začatí územného konania - Slovak telekom a.s. 21.03.2019 stiahnuť
Verejná vyhláška o začatí územného konania - Slovak telekom a.s - príloha
21.03.2019 stiahnuť
Zámer predaja hodného osobitného zreteľa-Pálinkás 20.03.2019 stiahnuť
Rozpočet 2019-2011 dôvodová správa 13.03.2019 stiahnuť
Kompletný súbor rozpočtu vo formáte XLS (pre rozbalenie potrebná inštalácia archivačného programu WINRAR stiahnuť si ho môžete TU)Kompletný súbor návrhov rozpočtu vo formáte XLX (pre rozbalenie potrebná inštalácia archivačného programu WINRAR stiahnuť si ho môžete TU) 13.03.2019 stiahnuť
Rozpočet Obce Tešedíkovo na rok 2019-2021 výdavky PDFRozpočet Obce Tešedíkovo na rok 2019-2021 výdavky PDF 13.03.2019 stiahnuť
Rozpočet Obce Tešedíkovo na rok 2019-2021 príjmy PDF 13.03.2019 stiahnuť
Rozpočet ZŠ Tešedíkovo s VJM na rok 2019-2021 PDF 13.03.2019 stiahnuť
Rozpočet ZŠ Tešedíkovo na rok 2019-2021 PDF 13.03.2019 stiahnuť
Oznámenie o dražbe rodinný dom s pozemkami 13.03.2019 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Miroslav Jaseňák, VŠZP 13.03.2019 stiahnuť
Výzva - Dodávka výpočtovej techniky - Prestavba spol. centra na MŠ Tešedíkovo - rok 2019 12.03.2019 stiahnuť
Výzva - Dodávka nábytku a materiálno technického vybavenia - Prestavba spol. centra na MŠ Tešedíkovo - rok 2019 12.03.2019 stiahnuť
Výzva - Dodávka kuchynského zariadenia - Prestavba spol. centra na MŠ Tešedíkovo - rok 2019 12.03.2019 stiahnuť
Výzva  - Dodávka technických pomôcok a hračiek - Prestavba spol. centra na MŠ Tešedíkovo - rok 2019 12.03.2019 stiahnuť
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Zora Žitňáková 05.03.2019 stiahnuť
Oznámnie o úrovni vytriedenia odpadov 27.02.2019 stiahnuť
Návrh rozpočtu-dôvodová správa 26.02.2019 stiahnuť
Kompletný súbor návrhov rozpočtu vo formáte XLS (pre rozbalenie potrebná inštalácia archivačného programu WINRAR stiahnuť si ho môžete TU)
25.02.2019 stiahnuť
Návrh rozpočtu ZŠ Tešedíkovo s VJM na rok 2019-2021 PDF
25.02.2019 stiahnuť
Návrh rozpočtu ZŠ Tešedíkovo na rok 2019-2021 PDF
25.02.2019 stiahnuť
Návrh rozpočtu Obce Tešedíkovo na rok 2019-2021 výdavky PDF
25.02.2019 stiahnuť
Návrh rozpočtu Obce Tešedíkovo na rok 2019-2021 príjmy PDF 25.02.2019 stiahnuť
Štatút obce Tešedíkovo od roku 2019 21.02.2019 stiahnuť
Dodatok č.1 k VZN č.1/2017 o zápise do školy a stravovaní 13.02.2019 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ-Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený, voľby do EP 2019 08.02.2019 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - František Kocsis, ZP Dôvera 01.02.2019 stiahnuť
Návrh dodatku č.1 k VZN č.1/2017 o zápise do školy a stravovaní 28.01.2019 stiahnuť
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 27.01.2019 stiahnuť
Zámer prenájmu nehnuteľnosti - LYNX 22.01.2019 stiahnuť
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 16.01.2019 stiahnuť
Oznámenie o verejnom prerokovaní - Nourus Mäso spol. s r.o. 10.01.2019 stiahnuť
Správa o hodnotení intenzifikácie bravčovej porážky-NOURUS-Mäso s.r.o. 31.12.2018 stiahnuť
Zámer zámeny pozemkov 20.12.2018 stiahnuť
VZN č.1/2018 o dani za užívanie verejného priestranstva, ubytovanie 14.12.2018 stiahnuť
VZN č.2/2018 o dani z nehnuteľnosti, TKO 14.12.2018 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Ingrid Černaiová, Okresný úrad Šaľa 22.11.2018 stiahnuť
Návrh VZN č.1/2018 o dani za užívanie verejného priestranstva, ubytovanie 22.11.2018 stiahnuť
Návrh VZN č.2/2018 o dani z nehnuteľnosti, TKO 22.11.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jozef Šimko, zásielka VŠZP 16.11.2018 stiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami
na realizáciu zákazky:
„Prestavba spoločenského centra na MŠ Tešedíkovo - dodávka nábytku, kuchynského vybavenia, hračiek a doplnkových predmetov pre MŠ“
16.11.2018 stiahnuť
Výzva - VO -Prestavba spoločenského centra na MŠ Tešedíkovo - nábytok a materiálno-technické vybavenie - Kúpna zmluva 16.11.2018 stiahnuť
Výzva - VO -Prestavba spoločenského centra na MŠ Tešedíkovo - nábytok a materiálno-technické vybavenie - CENOVÁ A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 16.11.2018 stiahnuť
Výzva - Prestavba spol. centra na MŠ Tešedíkovo - Nákup nábytku, kuchynského vybavenia, hračiek a techniky 05.11.2018 stiahnuť
Špecifikácia č. 1.1 - Nábytok a materiálno-technické vybavenie MŠ Tešedíkovo   stiahnuť
Špecifikácia č. 1.2 - Dodávka zariadenia kuchyne MŠ Tešedíkovo doplnenie špecifikácie   stiahnuť
Špecifikácia č. 1.3 - Technické pomôcky a hračky MŠ Tešedíkovo   stiahnuť
Špecifikácia č. 1.4 - Doplnkové predmety MŠ Tešedíkovo   stiahnuť
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Kráľov Brod 23.10.2018 stiahnuť
Verejná vyhláška Okresného úradu Šaľa - Nourus-Mäso s.r.o. 23.10.2018 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Tyukosová Katarína a Kovácsová Monika
22.10.2018 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Tyukos František a Helena
22.10.2018 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Bosák Ján a Mária
22.10.2018 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Magdaléna Karadiová 22.10.2018 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Beata Lelovicsová
22.10.2018 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Takács Gabriel a Katarína
22.10.2018 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Szutyányi Ladislav a Rozália
22.10.2018 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Szutyányi Ferdinand a Piroska
22.10.2018 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Jonas Varga
22.10.2018 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Gizela Czuczorová
22.10.2018 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Attila Zilizi a Alžbeta Gubišová
22.10.2018 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Jozef Šimko VZP Nové Zámky 12.10.2018 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - oznámenie občanom ohľadom komunálnych volieb 10.10.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Pavol Buga - Slovenská konsolidačná, a.s. 27.09.2018 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa 19.09.2018 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa 19.09.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Stanislav Kozár - Okresný súd GA 24.08.2018 stiahnuť
Oznam spoločnosti ARRIVA pre cestujúcich - zmena organizácie dopravy 15.08.2018 stiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky - oprava ciest v obci 25.07.2018 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa 19.06.2018 stiahnuť
Dodatok č.1 ku Komunitnému plánu obce Tešedíkovo 2015-2022 13.06.2018 stiahnuť
Návrh dodatku č.1 ku Komunitnému plánu obce Tešedíkovo 2015-2022 06.06.2018 stiahnuť
Plán činnosti hlavného kontrolóra Obce Tešedíkovo na II. polrok 2018 06.06.2018 stiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky-asfaltovanie 29.05.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tichomír Kovács - okresný súd Galanta 29.05.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Monika Petrová - okresný súd Galanta 24.05.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Martin Holíč - okresný súd Galanta 24.05.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ľudovít Fricsek - zásielka ZP Dôvera 24.05.2018 stiahnuť
Záverečný účet obce Tešedíkovo za rok 2017 29.04.2018 stiahnuť
Zámer predaja nehnuteľnosti 20.04.2018 stiahnuť
Zámer predaja nehnuteľnosti 20.04.2018 stiahnuť
Zámer predaja nehnuteľnosti 20.04.2018 stiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky „Nákup motorovej nafty“ 13.04.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Martin Holič - okresný súd Galanta 05.04.2018 stiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami
na realizáciu zákazky: „Prestavba spoločenského centra na MŠ Tešedíkovo“
26.03.2018 stiahnuť
Rozpočet Obce Tešedíkovo na rok 2018 - komentár 26.03.2018 stiahnuť
Rozpočet Obce Tešedíkovo na rok 2018 16.03.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Martin Holič - okresný súd Galanta 16.03.2018 stiahnuť
Viacročný rozpočet Obce Tešedíkovo 16.03.2018 stiahnuť
Programový rozpočet Obce Tešedíkovo na rok 2018 12.03.2018 stiahnuť
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Nourus s.r.o. 12.03.2018 stiahnuť
Čerpanie rozpočtu v roku 2017 24.02.2018 stiahnuť
Návrh viacročného rozpočtu Obce Tešedíkovo 24.02.2018 stiahnuť
Návrh programového rozpočtu Obce Tešedíkovo na rok 2018 24.02.2018 stiahnuť
Návrh rozpočtu Obce Tešedíkovo na rok 2018 24.02.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Annamária Szatmáriová - okresný súd GA 06.02.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Martin Holíč - zásielka od okr.súdu NZ 30.01.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ľudovít Fricsek ZP Dôvera 30.01.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - František Kocsis - zásielka od okr.súdu 30.01.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomností - František Kocsis - zásielka od ZP Dôvera 25.01.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Etela Kajosová 23.01.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladimír Hašto - písomnosť z okresného súdu 23.01.2018 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženie písomnosti - Dana Bugová - zásielky od exekútora 16.01.2017 stiahnuť
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tešedíkovo na I. polrok 2018
16.01.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Beňadik Csongár - DÚ Nitra, pobočka Šaľa
29.12.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ľudovít Fricsek - písomnosť z ex.úradu 23.12.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kajosová Etela - VZP Nové Zámky 23.12.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - František Kocsis - ZP Dôvera Nitra 23.12.2017 stiahnuť
Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) - Dopravné ihrisko Tešedíkovo
21.12.2017 stiahnuť
Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) - Prestavba spoločenského centra na MŠ Tešedíkovo
21.12.2017 stiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Obnova MŠ a výstavba dopr.ihriska" 21.12.2017 stiahnuť
VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií 15.12.2017 stiahnuť
VZN č. 4/2017 o daniach a odpade 15.12.2017 stiahnuť
VZN č. 3/2017 o dani a poplatkoch 15.12.2017 stiahnuť
Oznámenie o vybavení petície 20.11.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Miroslav Heriban, OS Bratislava IV 16.11.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Terézia Matkovičová - VŠZP 14.11.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Martin Holič - ZP Dôvera 14.11.2017 stiahnuť
Návrh VZN č. 5/20177 o dotáciách 14.11.2017 stiahnuť
Návrh VZN č. 4/2017 o daniach a odpade 14.11.2017 stiahnuť
Návrh VZN č.3/2017 o verejnom priestranstve a ubytovaní 14.11.2017 stiahnuť
Návrh VZN č. 2/2017 o odpadoch 14.11.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti na OÚ - Monika Borsányiová - ZP Dôvera 02.11.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti na OÚ - Ľudovít Fricsek - ZP Dôvera 02.11.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti na OÚ - František Kocsis - ZP Dôvera 02.11.2017 stiahnuť
Zámer zámeny pozemkov 21.10.2017 stiahnuť
Zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 21.09.2017 stiahnuť
Zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 21.09.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Alexander Varsányi, ZP Dôvera 12.09.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženie písomnosti Monika Petrová, zásielka z OÚ Šaľa 12.09.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Martin Holič, ZP Dôvera 12.09.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Haštová Michaela, VZP 25.08.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Monika Petrová, Okresný súd Galanta 24.08.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Heriban, VZP Nové Zámky 24.08.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Dana Bugová, Okresný súd Galanta 24.08.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Kurinová Erika VZP Nové Zámky 08.08.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Kajosová Etela VZP Nové Zámky 05.08.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Csank Tibor Okresný súd GA 05.08.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Michaela Haštová Okresný súd GA 05.08.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Ľudovít Fricsek Poisťovňa Dôvera 05.08.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Monika Borsányiová Poisťovňa Dôvera 05.08.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Róbert Habán Poisťovňa Dôvera 05.08.2017 stiahnuť
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 01.08.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Dana Bugová Okresný súd GA 22.07.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ľudovít Fricsek - Dôvera 17.07.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženie písomnosti - Kajosové Etela - VZP 17.07.2017 stiahnuť
Voľby do VÚC - informácia pre voliča 08.07.2017 stiahnuť
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 08.07.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti na OU - Kovács Tichomír Okresný súd GA 03.07.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti na OU - Kovács Tichomír VsZP 03.07.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Monika Borsányiová nar. 1968, Dôvera Nitra 03.07.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Etela Kajosová VZP 03.07.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Okresný súd GA - Martin Holič r.1976 22.06.2017 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - ZP Dôvera - Ľudovít Fricsek 22.06.2017 stiahnuť
Oznámenie o uložení zásielky - ZP Dôvera - František Kocsis 20.06.2017 stiahnuť
Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EU Ministerstvu financií  SR 10.06.2017 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Ľudovít Fricsek, VZP 23.05.2017 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Ľudovít Fricsek, EX 15.05.2017 stiahnuť
Záverečný účet obce za rok 2016 24.04.2017 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Zuzana Varsányiová EX 21.04.2017 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Jozef Šimko EX 21.04.2017 stiahnuť
Zámer predaja nehnuteľnosti 21.04.2017 stiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky
"Vybudovanie oddychovej zóny pri rekultivovanej skládke -oprava chodníka"
20.04.2017 stiahnuť

Uloženie písomností EX na OÚ - Karin Strížová

20.04.2017 stiahnuť

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Prestavba spoločenského centra na MŠ"

nábytok a materiálno-technické vybavenie

18.04.2017 stiahnuť

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Prestavba spoločenského centra na MŠ"

zostava detského ihriska

18.04.2017 stiahnuť

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Prestavba spoločenského centra na MŠ"

technické pomôcky, hračky

18.04.2017 stiahnuť

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Prestavba spoločenského centra na MŠ"

zariadenie kuchyne

18.04.2017 stiahnuť

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Prestavba spoločenského centra na MŠ"

dopravné ihrisko

13.04.2017 stiahnuť

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Prestavba spoločenského centra na MŠ"

stavebné úpravy

13.04.2017 stiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Nákup motorovej nafty" 12.04.2017 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Csank Tibor nar. 1981, Zdravotná poisťovňa Dôvera 03.04.2017 stiahnuť
Rozpočet Obce Tešedíkovo na rok 2017 29.03.2017 stiahnuť
Návrh dodatku č.2 k VZN 1/2005 27.03.2017 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Ľudovít Fricsek nar. 1969 08.03.2017 stiahnuť
Viacročný rozpočet Obce Tešedíkovo 08.03.2017 stiahnuť
Programový rozpočet Obce Tešedíkovo na rok 2017
08.03.2017 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - zásielka súdneho exekútora - Stanislav Kozár 20.02.2017 stiahnuť
Návrh programového rozpočtu Obce Tešedíkovo na rok 2017 19.02.2017 stiahnuť
Návrh viacročného rozpočtu Obce Tešedíkovo 19.02.2017 stiahnuť
Návrh rozpočtu Obce Tešedíkovo na rok 2017 19.02.2017 stiahnuť
Čerpanie rozpočtu Obce Tešedíkovo za rok 2016 19.02.2017 stiahnuť
Návrh VZN č. 1/2017 o zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky 16.02.2017 stiahnuť
Uloženie písomnosti na UO - zásielka VZP Nové Zámky - Martin Holič 08.02.2017 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - zásielka VZP Nové Zámky - Dana Dobríková 08.02.2017 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - zásielka VZP Nové Zámky - Miroslav Heriban nar. 1982 02.02.2017 stiahnuť
Uloženie súdnej písomnosti na OÚ - Dana Bugová nar.1963 02.02.2017 stiahnuť
Uloženie súdnej písomnosti na OÚ - Miroslav Heriban nar. 1982 26.01.2017 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Varsányi Alexander, súdna zásielka 29.12.2016 stiahnuť
Auditorská správa z účtovnej uzávierky 18.12.2016 stiahnuť
Auditorská správa z konsolidovanej uzávierky 18.12.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Stanislav Kozár 06.12.2016 stiahnuť
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tešedíkovo 26.11.2016 stiahnuť
Uloženie písomnos na OÚ -  Haštová Eva - začatie exekúcie 23.11.2016 stiahnuť
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti 14.11.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Monika Borsányiová nar. 1968, ZP Dôvera 14.11.2016 stiahnuť
Návrh VZN č.4/o daniach na rok 2017 14.11.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Erika Kurinová 09.11.2016 stiahnuť
Verejná vyhláška - Kajosová Etela 25.10.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Dana Bugová 25.10.2016 stiahnuť
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti 18.10.2016 stiahnuť
Oznámenie o strategickom dokumente 14.10.2016 stiahnuť
Obchodná verejná suťaž 12.10.2016 stiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky 03.10.2016 stiahnuť
Oprava spevnenej plochy - výzva 28.09.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Zuzana Varsányiová nar. 1982 28.09.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Vladimír Hašto 22.09.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Michaela Haštová nar. 1988 20.09.2016 stiahnuť
Zachytenie a odvedenie dažďových vôd v obci 26.08.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Ľudovít Fricsek, ZP Dôvera Nitra 23.08.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Michaela Haštová, VZP Nové Zámky 23.08.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ  - Tichomír Kovács, EX 17.08.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Monika Borsányiová, poisťovňa Dôvera 17.08.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Miroslav Heriban, VZP Nové Zámky 16.08.2016 stiahnuť
Výzva-Prostý betón C 16 20 09.08.2016 stiahnuť
Výzva-Výstavba nájomných bytov Tešedíkovo 12.b.j. 09.08.2016 stiahnuť
Výzva-Stavebno-technické úpravy spoločenského centra pre potreby MŠ 09.08.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Stanislav Kozár, VZP Nové Zámky 09.08.2016 stiahnuť
Oznámenie o uložení písomnosti na OÚ - Michaela Haštová nar.1988 - VZP NZ 02.08.2016 stiahnuť
Oznámenie o strategickom dokumente 20.07.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Monika Borsányiová

18.07.2016

stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Dana Bugová 15.07.2016 stiahnuť
Zámer prenájmu nehnuteľnosti 20.07.2016 stiahnuť
Oznam SPP 14.07.2016 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa 21.06.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Tichomír Kováč, EX 20.06.2016 stiahnuť
Uloženie dokumentu na OU - Dana Bugová 09.06.2016 stiahnuť
Plán hlavného kontrolóra obce Tešedíkovo 07.06.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Dana Bugová 03.06.2016 stiahnuť
Záverečný účet obce za rok 2015 25.05.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ -Kajosová Etela 21.05.2016 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa 20.05.2016 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Miroslav Hrdlička 07.05.2016 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jozef Šimko r.1975 20,04,2016 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Karin Strížová 19.04.2016 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa 19.04.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU-Karin Strížová-uznesenie 31.03.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU- Jozef Šimko nar. 1975-predvolanie 31.03.2016 stiahnuť
Schválený rozpočet na rok 2016 21.03.2016 stiahnuť
Rozpočet obce Tešedíkovo na rok 2016 21.03.2016 stiahnuť
Oznámenie o dražbe 19.03.2016 stiahnuť
Dodatok k VZN č. 1/2005 15.03.2016 stiahnuť
VZN č. 1/2016 o zápise dieťaťa 15.03.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Lakatošová Ingrid rod.Černaiová 14.03.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - D.Bugová 14.03.2016 stiahnuť
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - rozšírenie kapacity bitúnka 10.03.2016 stiahnuť
Programový rozpočet na rok 2016 10.03.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - J. Šimko 10.03.2016 stiahnuť
Návrh rozpočtu na roky 2016 a 2018 26.02.2016 stiahnuť
Čerpanie rozpočtu v roku 2015 26.02.2016 stiahnuť
Návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018 26.02.2016 stiahnuť
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 26.02.2016 stiahnuť
Návrh dodatku k VZN č.1/2005 24.02.2016 stiahnuť
Zámer zámeny pozemkov - A.Varga, M.Vargová 18.02.2016 stiahnuť
Zámer zámeny pozemkov - S.Ižmán 18.02.2016 stiahnuť
Zámer zámeny pozemkov - Ing.FHerencsár,Ing.G.Herencsárová 18.02.2016 stiahnuť
Zámer zámeny pozemkov - H.Darázsová,F.Darázs,I.Szentandrási 18.02.2016 stiahnuť
Oznámenie o strategickom dokumente 13.02.2016 stiahnuť
Návrh VZN č. 1-2016 o zápise dieťaťa 11.02.2016 stiahnuť
Oznámenie s strategickom dokumente 22.01.2016 stiahnuť
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ľudovít Horváth 19.01.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Karin Strížová - EX 11.01.2016 stiahnuť
Oznámenie o strategickom dokumente 08.01.2016 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - D.Bugová 08.01.2016 stiahnuť
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Miroslav Hrdlička 21.12.2015 stiahnuť
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Miroslav Hrdlička
21.12.2015 stiahnuť
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Miroslav Heriban 21.12.2015 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Jozef Šimko 18.12.2015 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - D.Bugová 11.12.2015 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - D.Bugová rodená Kuzmová 05.12.2015 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Tichomír Kovács 01.12.2015 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa 25.11.2015 stiahnuť
Návrh VZN č  6-2015 - pitná a odpadová voda 16.11.2015 stiahnuť
Návrh VZN č  5-2015 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa 16.11.2015 stiahnuť
Návrh VZN č  4- 2015 o dani a poplatkoch 16.11.2015 stiahnuť
Návrh VZN č  3-2015 o odpadoch  16.11.2015 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - D.Bugová 03.11.2015 stiahnuť
Uloženie písomnosti od VZP-Jozef Šimko nar. 1975 20.10.2015 stiahnuť
Návrh VZN č.2/2015 o nájme nájomných bytov 20.10.2015 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomností-výzva-Karin Strížová 30.09.2015 stiahnuť
Návrh VZN č.1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb 18.09.2015 stiahnuť
Verejná vyhláška-pozvánka vlastníkov pozemkov poľ.revíru Kráľov Brod 01.08.2015 stiahnuť
Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti 01.08.2015 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa 24.07.2015 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-Karin Strížová 23.06.2015 stiahnuť
Záverečný účet obce Tešedíkovo za rok 2014 20.05.2015 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-upovedomenie o začatí exekúcie-Karin Strížová 19.05.2015 stiahnuť
Zámer predaja majetku obce 14.05.2015 stiahnuť
Zámer predaja majetku obce 14.05.2015 stiahnuť
Zámer predaja majetku obce 14.05.2015 stiahnuť
Programový rozpočet obce na rok 2015 14.05.2015 stiahnuť
Oznámenie o strategickom dokumente 04.05.2015 stiahnuť
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa 31.03.2015 stiahnuť
Schválený rozpočet obce na rok 2015 18.03.2015 stiahnuť
Dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ 12.03.2015 stiahnuť
Oznámenie o opakovanej dražbe nehnuteľnosti 05.03.2015 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - predvolanie - Karin Strížová 05.03.2015 stiahnuť
Rozpočet obce na rok 2015 28.02.2015 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-nedoplatky VSŽP-Dana Bugová 28.02.2015 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia výkazu nedoplatkov - Gabriel Juhász 25.02.2015 stiahnuť
Zásady odmeňovania poslancov OZ - návrh dodatku 23.02.2015 stiahnuť
Návrh rozpočtu na roky 2016-2017 23.02.2015 stiahnuť
Čerpanie rozpočtu za rok 2014 23.02.2015 stiahnuť
Návrh rozpočtu na rok 2015 23.02.2015 stiahnuť
Zámer zámeny pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa (Téglások-Obyvateľ) 21.02.2015 stiahnuť
Zámer predaja pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa (za KD) 21.02.2015 stiahnuť
Zámer zámeny pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa (Téglások-Cirkev) 21.02.2015 stiahnuť
Rokovací poriadok OZ v Tešedíkove na rok 2015
14.02.2015 stiahnuť
Štatút obce Tešedíkovo 12.02.2015 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Karin Strížová 12.02.2015 stiahnuť
Oznámenie Západoslovenkej distribučnej o údržbe VN vedenia 04.02.2015 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Karin Strížová 04.02.2015 stiahnuť
Oznámenie a mieste uloženia písomnosti - Aladár Döme - výzva na úhradu pohľ. 28.01.2015 stiahnuť
Strategický dokument - Územný plán regiónu NR kraja 17.01.2015 stiahnuť
Oznámenie o strategickom dokumente-Územný plán regiónu NR kraja 17.01.2015 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - zrušenie TP rodina Haštová 17.01.2015 stiahnuť
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - referendum 14.01.2015 stiahnuť
Zásady odmeňovania poslancov OZ 18.12.2014 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Karin Strížová 15.12.2014 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Karin Strížová 25.10.2014 stiahnuť
Návrh VZN č. 3/2014 dani z nehnuteľnosti, o dani za psa 25.10.2014 stiahnuť
Návrh VZN č. 4/2014 o dani a poplatkoch 25.10.2014 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Karin Strížová 22.10.2014 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - voľby do OZ 02.10.2014 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Darina Vörösová 02.10.2014 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Darina Czédliová 18.09.2014 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Karin Strížová 18.09.2014 stiahnuť
Zámer zámeny pozemkov z dôvodu osobitého zreteľa 15.08.2014 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Dana Bugová 05.08.2014 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Tichomír Kovács 05.08.2014 stiahnuť
Záverečný účet obce za rok 2013 23.05.2014 stiahnuť
Programový rozpočet obce 10.05.2014 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - Dana Bugová 02.05.2014 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OU - voľby do EP 23.04.2014 stiahnuť
Oznámenie o dražbe RD (č.d.324) 28.03.2014 stiahnuť
Zámer predaja majetku z dôvodu osobitého zreteľa 24.03.2014 stiahnuť
Zámer predaja majetku z dôvodu osobitého zreteľa 24.02.2014 stiahnuť
Rozpočet obce 2014 24.02.2014 stiahnuť
Uloženie písomnosti na obecnom úrade - Karin Strížová 20.02.2014 stiahnuť
Uloženie písomnosti na obecnom úrade - Karin Strížová 20.02.2014 stiahnuť
Uloženie písomnosti na obecnom úrade - Július Szabó 14.02.2014 stiahnuť
Oznámenie o dražbe RD (č.d. 214) 21.01.2014 stiahnuť
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe RD (č.d. 898) 13.01.2014 stiahnuť
Návrh VZN č. 1/2014 o nájomných bytoch 31.12.2013 stiahnuť
Uloženie zásielky na obecnom úrade - Tichomír Lelovics 18.12.2013 stiahnuť
Uloženie písomnosti na obecnom úrade - Tichomír Lelovics 05.12.2013 stiahnuť
Návrh VZN č.3/2013 o používaní pyrotechniky na území obce 25.11.2013 stiahnuť
Návrh VZN č.5/2013 o dani a poplatkoch za užív.verejného priestr.a ubytovanie 22.11.2013 stiahnuť
Návrh VZN č.4/2013 o daniach a miestnych poplatkoch
22.11.2013
stiahnuť
Zámer predaja majetku z dôvodu osobitého zreteľa 22.11.2013 stiahnuť
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe rod.domu 20.11.2013 stiahnuť
VZN č. 2/2013 o odchyte túlavých psov a zabehnutých zvierat 13.11.2013 stiahnuť
Oznámenie o uložení písomnosti - Karin Strížová 01.11.2013 stiahnuť
Uloženie písomností na obecnom úrade - voľby do VÚC 21.10.2013 stiahnuť
Kandidáti volieb do VÚC 21.10.2013 stiahnuť
Uloženie písomnosti na obecnom úrade - Dana Bugová 17.8.2013 stiahnuť
Zámer predaja majetku z dôvodu osobitého zreteľa 24.7.2013 stiahnuť
Zámer prenájmu nehnuteľnosti 24.6.2013 stiahnuť
Zámer predaja majetku z dôvodu osobitého zreteľa 24.6.2013 stiahnuť
Zámer predaja majetku z dôvodu osobitého zreteľa 24.6.2013 stiahnuť
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti - Laczkó Csaba a Gabriela 19.6.2013 stiahnuť
Záverečný účet obce za rok 2012 27.5.2013 stiahnuť
Mustang - agroturistická farma 24.5.2013 stiahnuť
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ s VJS 24.5.2013 stiahnuť
Zámer predaja majetku z dôvodu osobitého zreteľa 29.4.2013 stiahnuť
Zámer dlhodobého prenájmu 29.4.2013 stiahnuť
Zámer priameho nájmu ornej pôdy 29.4.2013 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Gabriel Juhász 26.4.2013 stiahnuť
Oznámenie o dražbe 2013/530 19.4.2013 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Czédliová Darina 15.4.2013 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Czédliová Darina 9.4.2013 stiahnuť
Rozpočet obce 2013 5.4.2013 stiahnuť
Ponuka práce - EURES 8.3.2013 stiahnuť
Návrh rozpočtu obce na rok 2013 24.2.2013 stiahnuť
Oznámenie o dražbe 2013/27 22.2.2013 stiahnuť
Oznámenie o predložení zámeru - Chameleon s.r.o. 23.1.2013 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Anna Molnárová 12.1.2013 stiahnuť
Uloženie písomnosti na OÚ - Ladislav Tanka 7.1.2013 stiahnuť
Zámer predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa 16.11.2012 stiahnuť
Zámer predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa 16.11.2012 stiahnuť
Záverečný účet obce za rok 2011 2.4.2012 stiahnuť
Návrh rozpočtu na rok 2012 26.2.2012 stiahnuť
Zámer predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa 24.1.2012 stiahnuť
Zámer predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa 18.10.2011 Stiahnuť
Zámer predaja majetku - stavebný pozemok 18.10.2011 Stiahnuť
Obec Tešedíkovo ponúka na predaj nadbytočné skladové zásoby 3.10.2011 Stiahnuť
Metodická príručka pre miestne akčné
skupiny - Prístup LEADER v NI kraji
20.6.2011 Stiahnuť
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 16.6.2011 Stiahnuť
Rozpočet obce na rok 2011 9.3.2011 Stiahnuť