SK | HU

Dodatok č. 1 Obce Tešedíkovo k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2011

DODATOK č. 1

 

Obce Tešedíkovo k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2011

 

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,

 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.