SK | HU

VZN č. 2-2011

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách,

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

 

Dokument k stiahnutiu tu