SK | HU

VZN č 2/2013 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

VZN č  2-2013 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

 

 

Obec Tešedíkovo podľa § 6 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s poukazom na § 11 ods. 4 písm. g)

vydáva

pre katastrálne územie obce Tešedíkovo toto

Všeobecné záväzné nariadenie obce Tešedíkovo

o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat na území obce Tešedíkovo

č. 2/2013

(ďalej len VZN)

 

PRVÁ ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

§ 1

     Za účelom zlepšenia životného prostredia, dodržiavania verejného poriadku, hygienických a zdravotných opatrení Obce Tešedíkovo zriaďuje funkciu odborne spôsobilej osoby na odchyt túlavých a zabehnutých zvierat a zriadenie karanténnej stanice podľa § 9 Vyhlášky  č. 123/2008.

§ 2

     S odborne spôsobilou osobou spolupracovať na základe zmluvy a podľa zákonov č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti a č. 123/2008 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

§ 3

     Za túlavé zvieratá sa považujú všetky zvieratá voľne pohybujúce sa na verejnom priestranstve bez opatery a dohľadu chovateľa.

DRUHÁ  ČASŤ

Činnosť zodpovednej osoby a karanténnej stanice

  1.  Vykonáva odchyt zvierat na území intraviláne obce Tešedíkovo v týchto prípadoch:

-          túlavé zvieratá  nachádzajúce sa bez dozoru na verejnom priestranstve,

-          zviera určené na odňatie alebo odstránenie,

-          túlavé zvieratá pri zhoršenej nákazovej situácie vo výskyte besnoty a choré zvieratá.

  1.  Zisťovanie túlavých zvierat vykonáva na základe nahlásenia občanmi, resp. vlastnou činnosťou.
  2. Usmrcovanie zvierat sa vykonáva v zmysle § 5 tohto VZN v súlade so zákonom č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat, veterinárnymi, hygienickými, bezpečnostnými predpismi a prevádzkovým poriadkom karanténnej stanice.
  3. Zodpovedná osoba spolupracuje s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Šali (RVPS) a sanačno-kafilerickým podnikom.

 

TRETIA ČASŤ

Odchyt túlavých zvierat

§ 5

  1. Odchytené túlavé zvieratá budú umiestnené na dobu 4 týždne odo dňa odchytenia na karanténnej stanici. Oznam o odchytení zvierat bude vyvesený na úradnej tabuli obce. V prípade, že sa do 4 týždňov (vyhláška č. 231/1998) odo dňa vyvesenia oznamu neprihlási majiteľ túlavého zvieraťa na Obecnom úrade v Tešedíkove, túlavé zviera bude odpredané prípadnému záujemcovi, resp. usmrtené. Výťažok z predaja je príjmom Obce Tešedíkovo.
  2. Ak si to vyžaduje zhoršená nákazová situácia vo výskyte besnoty na území Obce Tešedíkovo, po nariadení protinákazovej komisie RVPS Šaľa budú túlavé zvieratá usmrtené s výnimkou tých, ktoré poranili človeka.

§ 6

  1. Náklady spojené s odchytom a starostlivosťou zvierat na karanténnej stanici, prípadne s usmrtením zvieraťa,  hradí chovateľ resp. majiteľ túlavého zvieraťa, v prípade, že nie je známy, Obec Tešedíkovo.
  2. Organizačné a prevádzkové pravidlá pre karanténnu stanicu stanoví prevádzkový poriadok zariadenia.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Záverečné ustanovenie

§ 7

     Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove č. 111/OZ/2013 zo dňa  12.11.2013 a týmto dňom nadobúda platnosť. Účinnosť nadobudne  15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Tešedíkovo, t.j. 28.11. 2013.

 

V Tešedíkove, dňa 13.11.2013

 

Gyula Borsányi

                                                                                                                             starosta obce

 

 

 

Návrh VZN č. 2/2013

Vyvesené dňa : 28.10. 2013

Zvesené dňa: 12. 11. 2013

VZN č. 2/2013

Vyvesené dňa 13.11.2013  

Zvesené dňa: 28.11.2013