SK | HU

Občianske združenie Telektó

Občianske združenie Telektó – združenie rybárov a ochrancov prírody má sídlo v Tešedíkove. Telekto

Vzniklo 19. júna 2006 registráciou na Ministerstve vnútra SR. Táto organizácia vznikla na podnet obyvateľov, ktorí sa už ďalej nemohli pozerať na zanedbané jazerá v našej obci. Celkove sa v Tešedíkove nachádza 5 jazier ( Telektó, Vásártér, Kurcsa, Téglások a Emlékkő). viď fotoalbum. Vďaka dlhodobej nedbanlivosti a nezáujmu občanov a nečinnosti kompetentných úradov stratili tieto jazerá estetické a ekologické hodnoty.

Zámerom občianskeho združenia je znovu oživiť okolie týchto jazier a skultúrniť ich prostredie. Toto znovuoživenie si vyžaduje obrovské množstvo práce a nemalé finančné prostriedky. Postupnou revitalizáciou týchto jazier a zároveň rozšírením zelených plôch na brehoch rozšírime možnosti využitia týchto priestorov na rekreačno-športové aktivity.

Počas doterajšej existencie združenia sme vynaložili nemalé úsilie na realizáciu našich veľkolepých plánov. V spolupráci s obecnou samosprávou a miestnymi podnikateľmi sme vo veľkej miere vyčistili dno a breh jazera Telektó a začali sme so zveľaďovaním jazera Vásártér.

Najprv sme odstránili nelegálne skládky odpadu z brehov jazera. Neľahkou úlohou bolo zamedziť majiteľom susedných záhrad čerpať vodu z rybníka za účelom zavlažovania a znečisťovať vodu vypúšťaním odpadových vôd do rybníka. Ďalším problémom bolo vysporiadanie hraníc nehnuteľností, pretože veľa oplotení záhrad nekopírovalo pôvodný katastrálny plán obce. Aj v súčasnosti sa tento problém rieši súdnou cestou. Celková plocha, ktorú sme získali vrátením hraníc záhrad do pôvodného stavu, je viac ako 1000 m2. Toto sú len niektoré z činností, ktorými sme vytvorili prostredie, kde môžu nielen rybári ale aj ostatní obyvatelia stráviť príjemné chvíle v prírode. Pre rybárov sú určite lákadlom kapitálne ryby nad 10 kg, ktorými sme už niekoľkokrát zarybňovali.  V areáli jazera sme začali budovať detské ihrisko, ktoré plánujeme rozšíriť a bohato vybaviť preliezačkami, ak na to budeme mať dostatok finančných prostriedkov. Dúfame, že každý návštevník si dostatočne oddýchne v tejto novovytvorenej zelenej oáze a zároveň ocení naše aktivity.

Počas našej 5 ročnej existencie sme zorganizovali niekoľko úspešných stretnutí pri jazere (rybárske preteky, deň detí), čo je dôkazom toho, že túto lokalitu sme vrátili do centra spoločenského diania v našej obci.

Ako môžete podporiť naše OZ:

-         účasťou na brigádach
-         prevodom finančných prostriedkov na náš účet 2346303454/0200 vo VÚB Banke
-         poukázaním 2% podielu z príjmov fyzických osôb (tlačivo možné stiahnuť tu)
-         zaplatením členského príspevku vo výške 10,- € (získate členstvo v našom združení)
-         vecnými darmi: materiál na dobudovanie detského ihriska, sponzorské dary pri organizovaní pravidelných akcií
-         grafické práce
-         práce ťažkou technikou

Pozn.: Pri väčšej finančnej alebo inej podpore vieme poskytnúť ako protihodnotu hosťovacie rybárske lístky (nutný je osobný dohovor)

Dokumenty na stiahnutie:

Prevádzkový poriadok OZ Telektó
Tlačivo Poukázanie 2% z príjmu
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Predseda: Herencsár Zsolt
 +421 908 356 583
podpredseda: Lelovics Tomáš
 +421 905 789 427
 lelovicstomas@azet.sk
administratíva: Szarková Zuzana
 +421 905 863 917
Stránka združenia: www.telekto.tesedikovo.info