SK | HU

Klub dôchodcov

Predsedníčka klubu dôchodcov: Elena Kocsisová
tel. +421 31 7795413

Adresa:
Klub dôchodcov v Tešedíkove
č.d. 908
925 82 TEŠEDÍKOVO

Starobu nielen dožiť, ale prežiť – Z činnosti klubu dôchodcov Tešedíkovo

Starnutie výrazne zasahuje do života človeka. Otázka aktívneho prežitia staroby v prvom rade závisí od samotného seniora, a v druhom rade od ponuky voľno-časových aktivít. Aktívne využitie voľného  času redukuje zdravotné problémy, pomáha udržiavať duševnú rovnováhu, skvalitňuje medzigeneračnú komunikáciu, podporuje kreativitu a pozitívne myslenie, obohacuje život a uznanie, zvyšuje kvalitu života.

Pre zvýšenie kvality života dôchodcov v obci Tešedíkovo v roku 2002 bol zriadený klub dôchodcov. Spočiatku mal 100 členov. Počet členov sa v priebehu rokov menil. Najčastejšie  z dôvodu choroby niektorí členovia  sa odhlásili, ale prišli aj noví. 

Vo funkcii predsedníčky klubu od jeho zriadenia je bývalá učiteľka ZŠ Elena Kocsisová. Tajomníčkou je Mária Barcziová. Pokladňu vedie Viola Szádoczká. Vedúcou speváckeho zboru je Alžbeta Somogyiová.

Keď som začala listovať v Kronike klubu – veľmi vkusne upravenej, ktorú vedie Terézia Bendeová, som uznala, že klub dôchodcov  organizovala   obrovské množstvo krásnych podujatí a aktivít. Jeho členovia sa neschádzajú iba pasívne, aby sa zišli, ale venujú sa mnohým činnostiam.

Schádzajú sa 1x v týždni / utorok/ v priestoroch kultúrneho domu. Usporadúvajú:  oslavy – /Deň matiek, Deň dôchodcov, Rozlúčka s letom, Adventné čakanie – Vianoce/,   besedy, výstavy, spoločné zájazdy, aj do zahraničia - /Pannonhalma, Visegrád, Szentendre, Sopron/, v záujme svojho zdravia neraz využili liečivú termálnu vodu v Podhájskom, vo Veľkom Mederi, v Dunajskej Strede, v Salibách.  Na tradičnú Batôžkovú zábavu pozývajú aj seniorov blízkeho okolia -/Vlčany, Kráľov Brod/. Nezabúdajú na meniny a narodeniny členov klubu. Na skromných oslavách znejú krásne pesničky a gratulačné verše.

Do svojej mladosti sa vracajú ľudovými pesničkami. Pod vedením Alžbety Somogyiovej založili aj spevácky zbor. Kultúrne dedičstvo svojich predkov veľkou láskou odovzdávajú mladým. S krásnymi kyticami ľudových piesní, ako aj s vystúpeniami, pri príležitosti obecných osláv, folklórnych festivalov,  oživujú a pestujú tradície a zvyky. Ľudové piesne, ako aj tradície a zvyky obce Tešedíkovo s veľkým úspechom už dvakrát prezentovali  v zahraničí, Na medzinárodnom stretnutí seniorov /Nagymaros, Sopron/. Treba však povedať, že väčšina členov by sa nemohla zúčastniť na toľkých zájazdoch a programoch, keby tieto aktivity neboli podporené obecnou samosprávou, miestnymi podnikateľmi a Občianskym združením Pered.

Krásne priestory a dobré podmienky na činnosť,  rovnakú príkladnú spoluprácu, podporu, starostlivosť obecnej samosprávy členovia klubu odplácajú s poskytovaním pomoci pri organizačných prácach, prípravy obecných podujatí /obecné oslavy, letné tábory pre deti, rozprávkový festival, súťaže a festivaly, karnevaly/.

A na záver uvádzam slová pani predsedníčky Eleny Kocsisovej: „ Dlhoročné aktívne pôsobenie klubu nedáva šancu pesimizmu a melanchólii.  Ide nám predovšetkým o starostlivosť o starších a osamelých ľudí, v spoločnej klubovej činnosti totiž zabúdame na chorobu, trápenie a vrásky. V kruhu známych a priateľov prežívame mnoho šťastných a slnečných dní.“

                                                                                                                             Alžbeta BorsányiováNyugdíjas klubNyugdíjas klub